NB! Новая версия устава, утверждённого 16.02.2019 доступна только на эстонском языке.

Mittetulundusühingu Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liit

Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liit (edaspidi nimetatud Ühing).
1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. Ühingu eesmärgid on:
1.3.1. Toetada Keelekümblusprogrammis osalevate lasteaedade, koolide, laste ja lastevanemate partnerlussuhteid haridusküsimuste lahendusel.
1.3.2. Suurendada laste arvu, kes valivad haridusmudeliks keelekümblusprogrammi.
1.3.3. Aidata lastevanematel teha kaalutletud haridusotsuseid teaduspõhise teabe ja kogemuse põhjal.
1.3.4. Suurendada keelekümblusõpilaste võimalusi osaleda temaatilistel üritustel.
1.3.5. Aidata Eesti ühiskonnas väärtustada mitmekeelsust.
1.3.6. Hoida Eesti ühiskonnas kõrgel tasemel lisaks Eesti kultuurile ka teiste kultuuride staatust.
1.3.7. Võimaldada erinevate õpivõimetega lastel juurdepääsu keelekümblusprogrammile.
1.3.8. Soodustada ja suurendada mitte-eestlastest noorte sotsiaalset aktiivsust ja lõimumist Eesti ühiskonnas.
1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest õigusaktidest, asutamislepingust ja käesolevast põhikirjast.
1.5. Ühing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta Ühingu liikmed Ühingu kohustuste eest.

2.Liikmelisus
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda keelekümblusprogrammis osaleva lapse vanem ja isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus taotleja avalduse alusel 30 päeva jooksul arvates allkirjastatud avalduse laekumisest.
2.3. Ühingu liikme õigused ja kohustused omandab isik pärast juhatuse sellekohase otsuse tegemist ja liikmemaksu tasumist.
2.4. Ühingu liikmeks astumisel on isik kohustatud tasuma liikmemaksu, vastavalt kehtestatud korrale ja tingimustele.
2.5. Liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.
2.6. Liikmeks vastuvõtmise korra kinnitab juhatus.
2.7. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda.
2.8. Ühingu liige võidakse juhatuse otsusega Ühingust välja arvata seadusega sätestatud korras või käesoleva põhikirja punktis 2.4. sätestatud kohustuste mittetäitmisel. Samuti järgmistel tingimustel:
2.8.1. kui liige on esitanud Ühingu vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
2.8.2. liikme põhikirjajärgsete kohustuste täitmata jätmise või Ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu;
2.8.3. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.8.4. kahjustab olulisel määral Ühingu huve, põhjustab Ühingule varalise kahju või on muul põhjusel kaotanud Ühingu teiste liikmete usalduse.
2.9. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.
2.10. Otsuse Ühingust väljaarvamise kohta teeb juhatus hiljemalt avalduse esitamisele järgnevate 30 päeva jooksul ning see jõustub otsuse tegemise päevast.
2.11. Ühingu liikmeskonnast välja arvatud isikul on õigus juhatuse otsus eale edasi kaevata järgmisele korralisele üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

3.Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.1.2. saada teavet Ühingu tegevuse kohta;
3.1.3. saada juhatuselt teavet Ühingu liikmel lasuvate kohustuste kohta;
3.1.4. esitada juhatusele ettepanekuid Ühingu tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks;
3.1.5. osaleda ühingu Üritustel;
3.1.6. olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
3.1.7. astuda Ühingust välja.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1. täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu otsuseid;
3.2.2. mitte avaldama teisi liikmeid ning Ühingut puudutavat konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele;
3.2.3. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ning tasu Ühingu poolt osutatud teenuste eest;
3.2.4. mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
3.2.5. mitte kahjustada oma käitumisega Ühingu mainet.
3.3. Eelpool mainitud kohustuste mittetäitmisel võib juhatus oma sellekohase otsusega Ühingu liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigusi piirata või Ühingu liikmeskonnast välja arvata.

4.Ühingu juhtimine
4.1. Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.
4.2. Üldkoosolekul võib osaleda vahetult, digitaalselt või volitatud esindaja kaudu iga ühingu liige.
4.3. Igal Ühingu liikmel on üks hääl.
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 10 päeva.
4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.
4.6. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:
4.6.1. vähemalt 10% liikmete otsusel;
4.6.2. juhatuse otsusel;
4.7. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis.
4.8. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 50% Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nõutav arv liikmeid, on õigus üldkoosolek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu võtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.
4.10. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja rvatud:
4.10.1. põhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;
4.10.2. ühingu tegevuse lõpetamine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.
4.11. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.11.1. Ühingu põhikirja muutmine;
4.11.2. Ühingu eesmärgi muutmine;
4.11.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.11.4. Ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmete valimine;
4.11.5. juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning revisjoni poolt esitatud aruande arutamine ja kinnitamine;
4.11.6. Ühingu tegevuse muutmise või lõpetamise otsustamine.
4.11.7. juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine;
4.11.8. juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine;
4.11.9. liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine;
4.11.10. liidu liikmete üle arvestuse pidamine.
4.12. Ühingu jooksva asjaajamisega seaduse, üldkoosoleku ja käesoleva õhikirjaga määratud volituste piires tegelevad juhatuse liikmed.
4.13. Juhatuse liikmeid võib üldkoosoleku otsusega ametist tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise pärast või võimetuse pärast hingut juhtida.
4.14. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
4.15. Juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.16. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult 2/3 juhatuse liikmetest.
4.17. Juhatuse ülesanneteks on:
4.17.1. Ühingu liikmemaksu ja muude tasude vastuvõtmine, arvestuse
pidamine ning otsustamine kasutamise üle;
4.17.2. Ühingu raamatupidamise korraldamine;
4.17.3. Üldkoosolekute kokkukutsumine;
4.17.4. Ühingu tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ja selle äitmise kindlustamine;
4.17.5. Ühingu juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine üldkoosolekute
vahelisel ajal;
4.17.6. Ühingu töö koordineerimine.
4.18. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd ja kutsub kokku juhatuse koosoleku.
4.19. Mittetulundusühingut on õigus esindada vähemalt kahel Juhatuse liikmel ühiselt kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.20. Juhatuse esimeest võib juhatuse otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmisel või võimetuse korral ühingut juhtida.
4.21. Juhatus võib valida ja määrata ametisse Ühingu tegevjuhi ning otsustada temaga sõlmitava lepingu tingimused, sealhulgas tema tasu puudutavad küsimused.

5.Ühingu vara ja majandustegevus
5.1. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
5.2. Ühingu vara tekib Ühingu liikmemaksudest, Ühingu poolt osutatavate teenuste eest makstud tasudest, toetustest ja annetustest ning muudest laekumistest.
5.3. Ühingu vara kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

6.Järelevalve
6.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle lesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjonikomisjoni.
6.2. Revidendiks ei või olla mittetulundusühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
6.3. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
6.4. Revidendid koostavad revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule

7. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
7.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu lõpetamisel peale kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Kinnitatud: 16.02.2019
Allkirjastatud digitaalselt:
Juhatuse liikmed

Irina Balabanova
Jelena Zahharova
Ksenia George
Svetlana Udras
Oksana Lapshina